Shop Our Product Online at: www.gurutvakaryalay.com

aadha shankaracharya krut gurvashtakam, आद्य शंकराचार्य कृत गुर्वष्टकम्,આદ્યશંકરાચાર્યકૃતગુર્વષ્ટકમ્,ಆದ್ಯಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಗುರ್ವಷ್ಟಕಮ್,ஆத்யஶம்கராசார்யக்ருதகுர்வஷ்டகம்,ఆద్యశంకరాచార్యకృతగుర్వష్టకమ్,ആദ്യശംകരാചാര്യകൃതഗുര്വഷ്ടകമ്,ਆਦ੍ਯਸ਼ਂਕਰਾਚਾਰ੍ਯਕ੍ਰੁਤਗੁਰ੍ਵਸ਼੍ਟਕਮ੍,আদ্যশংকরাচার্যকৃতগুর্ৱষ্টকম্,ଆଦ୍ଯଶଂକରାଚାର୍ଯକୃତଗୁର୍ଵଷ୍ଟକମ୍, Adya SaMkarAcArya kRuta gurvaShTakam,
आद्य शंकराचार्य कृत गुर्वष्टकम्

 


 


शरीरंसुरूपंतथावाकलत्रं,  यशश्चारुचित्रंधनंमेरुतुल्यम्।
मनश्चेनलग्नंगुरोरघ्रिपद्मेततःकिंततःकिंततःकिंततःकिम्॥१॥

कलत्रंधनंपुत्रपौत्रादिसर्वं, गृहोबान्धवाःसर्वमेतद्धिजातम्।
मनश्चेनलग्नंगुरोरघ्रिपद्मेततःकिंततःकिंततःकिंततःकिम्॥२॥
षड़ंगादिवेदोमुखेशास्त्रविद्याकवित्वादिगद्यंसुपद्यंकरोति।
मनश्चेनलग्नंगुरोरघ्रिपद्मेततःकिंततःकिंततःकिंततःकिम्॥३॥
विदेशेषुमान्यःस्वदेशेषुधन्यःसदाचारवृत्तेषुमत्तोचान्यः।
मनश्चेनलग्नंगुरोरघ्रिपद्मेततःकिंततःकिंततःकिंततःकिम्॥४॥
क्षमामण्डलेभूपभूपलबृब्दैःसदासेवितंयस्यपादारविन्दम्।
मनश्चेनलग्नंगुरोरघ्रिपद्मेततःकिंततःकिंततःकिंततःकिम्॥५॥
यशोमेगतंदिक्षुदानप्रतापात्जगद्वस्तुसर्वंकरेयत्प्रसादात्।
मनश्चेनलग्नंगुरोरघ्रिपद्मेततःकिंततःकिंततःकिंततःकिम्॥६॥
भोगेयोगेवावाजिराजौकन्तामुखेनैववित्तेषुचित्तम्।
मनश्चेनलग्नंगुरोरघ्रिपद्मेततःकिंततःकिंततःकिंततःकिम्॥७॥
अरण्येवास्वस्यगेहेकार्येदेहेमनोवर्ततेमेत्वनर्ध्ये।
मनश्चेनलग्नंगुरोरघ्रिपद्मेततःकिंततःकिंततःकिंततःकिम्॥८॥
गुरोरष्टकंयःपठेत्पुरायदेहीयतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारीगेही।
लमेद्वाच्छिताथंपदंब्रह्मसंज्ञंगुरोरुक्तवाक्येमनोयस्यलग्नम्॥९॥
॥इतिश्रीमदआद्यशंकराचार्यविरचितम्गुर्वष्टकम्संपूर्णम्॥

भावार्थ: () यदिशरीररूपवानहो, पत्नीभीरूपसीहोऔरसत्कीर्तिचारोंदिशाओंमेंविस्तरितहो, सुमेरुपर्वतकेतुल्यअपारधनहो, किंतुगुरुकेश्रीचरणोंमेंयदिमनआसक्तहोतोइनसारीउपलब्धियोंसेक्यालाभ?
() यदिपत्नी, धन, पुत्रपौत्र, कुटुंब, गृहएवंस्वजन,आदिप्रारब्धसेसर्वसुलभहोकिंतुगुरुकेश्रीचरणोंमेंयदिमनआसक्तहोतोइसप्रारब्धसुखसेक्यालाभ?
() यदिवेदएवंवेदांगादिशास्त्रजिन्हेंकंठस्थहों, जिनमेंसुन्दरकाव्यनिर्माणकीप्रतिभाहो, किंतुउनकामनयदिगुरुकेश्रीचरणोंकेप्रतिआसक्तहोतोइनसदगुणोंसेक्यालाभ?
() जिन्हेंविदेशोंमेंसमानआदरमिलताहो, अपनेदेशमेंजिनकानित्यजयजयकारसेस्वागतकियाजाताहोऔरजिसकेसमानदूसराकोईसदाचारीभक्तनहीं, यदिउनकाभीमनगुरुकेश्रीचरणोंकेप्रतिआसक्तहोतोसदगुणोंसेक्यालाभ?
() जिनमहानुभावकेचरणकमलभूमण्डलकेराजामहाराजाओंसेनित्यपूजितरहतेहों, किंतुउनकामनयदिगुरुकेश्रीचरणोंकेप्रतिआसक्तहोतोइससदभाग्यसेक्यालाभ?
()दानवृत्तिकेप्रतापसेजिनकीकीर्तिचारोदिशामेंव्याप्तहो, अतिउदारगुरुकीसहजकृपादृष्टिसेजिन्हेंसंसारकेसारेसुखएश्वर्यहस्तगतहों, किंतुउनकामनयदिगुरुकेश्रीचरणोंमेंआसक्तभावरखताहोतोइनसारेएशवर्योंसेक्यालाभ?
()जिनकामनभोग, योग, अश्व, राज्य, स्त्रीसुखऔरधनभोगसेकभीविचलितहोताहो, फिरभीगुरुकेश्रीचरणोंकेप्रतिआसक्तबनपायाहोतोमनकीइसअटलतासेक्यालाभ?
() जिनकामनवनयाअपनेविशालभवनमें, अपनेकार्ययाशरीरमेंतथाअमूल्यभण्डारमेंआसक्तहो, परगुरुकेश्रीचरणोंमेंभीवहमनआसक्तहोपायेतोइनसारीअनासक्त्तियोंकाक्यालाभ?
()जोयति, राजा, ब्रह्मचारीएवंगृहस्थइसगुरुअष्टककापठनपाठनकरताहैऔरजिसकामनगुरुकेवचनमेंआसक्तहै, वहपुण्यशालीशरीरधारीअपनेइच्छितार्थएवंब्रह्मपदइनदोनोंकोसंप्राप्तकरलेताहैयहनिश्चितहै।

***

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s

टैग का बादल

%d bloggers like this: